Miljöledning

Britt Västerås AB, Britt Eskilstuna AB, Britt Falun AB och Britt Stockholm AB är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Vilket med andra ord är alla våra bolag.

Det innebär att vi gör en mängd olika saker för att minska vår miljöpåverkan. ISO 14001 är en internationellt accepterad standard, som utgör grunden för fastställande av miljöledning. Grunden till ISO 14001 är de 55 skall-kraven som också sedan kommer att revideras genom miljöledningsarbetet.

Vad krävs för att få ett ISO 14001 certifikat?

 • Organisationen har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i den standard som ska tillämpas 
 • Systemet är en naturlig del av organisationens dagliga verksamhet 
 • Systemet är beskrivet 
 • System och beskrivning underhålls löpande
 • Att verksamheten blir granskad mot kraven i ISO 14001:2015 av ett ackrediterat certifieringsorgan

Vi jobbar enligt ett miljöledningssystem som är baserat på standarderna i ISO 14001. Vårt miljöledningsarbete bygger på en rad olika aktiviteter året runt, med kontinuerliga förbättringar i fokus hela tiden. Bland annat innebär det utredning av miljön, miljöpolicy, miljömål, miljöprogram, införa/genomföra, revision och uppföljning samt lednings genomgång.

Modell för miljöledningen

Vår modell för miljöledningen bygger på fyra grundstenar. Denna modell resulterar också i ett arbete med ständig förbättring. Det här är ett utdrag av denna och de delar vi arbetar med.

Planering

 • Hur påverkar vi miljön? (Miljöaspekter)
 • Vilka lagar och regler ska vi känna till?
 • Miljömål
 • Handlingsplan

Genomföra

 • Vem har ansvar för vad?
 • Utbildning, förståelse och kompetens
 • Kommunikation
 • Dokumentation
 • Rutiner och instruktioner Nödlägesberedskap

Kontroll och korrigerande åtgärder

 • Vad ska vi mäta?
 • Vad göra när något går fel? (Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder).
 • Revision av systemet (tillämpning, ändamålsenlighet, effektivitet)

Lära och Agera

 • Jobbar vi med rätt saker?
 • Jobbar vi på rätt sätt?
 • Tillämpas riktlinjerna?
 • Når vi resultaten?
 • Vad händer framöver?
 • Hur planerar vi för detta?

PUE-tal

PUE-tal används som ett mått på hur ”grön” en datahall är. PUE innebär att den totala tillförda energin (kyla, UPS:er, belysning, ventilation och övrig el) till en data/serveranläggning divideras med den energi som endast förbrukas av servrar och annan utrustning som kan hänföras till datorer/servrar.

Ett PUE-tal för en omodern anläggning kan idag ligga på ända upp till 2,0 och däröver. Ett PUE på 2,0 innebär att för varje watt IT-energi som förbrukas, går lika mycket åt för kylanläggningar och lokaler. Vår drifthall i Västerås har PuE-tal på 1,27.

Förnybar energi

Drifthallarna i Västerås drivs uteslutande av el från vindkraft som producerats i Dalarna av DalaKraft.

Miljöpåverkan

Vi jobbar aktivt med vårt miljöarbete för att ha en så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi har även skapat en miljögrupp som jobbar med vårt miljöprogram. Vi har regelbundna möten och avstämningar där vi tar upp frågor som gäller vår egen miljöpåverkan.

Grön IT är en investering för framtiden och vi på Britt kan Grön IT. Vi bygger smarta och miljövänliga lösningar som hjälper dig att utveckla dina affärer. Så låt oss tillsammans göra en insats för miljön, då får du dessutom lägre kostnader, högre effektivitet, nya affärsmöjligheter och en starkare image.

Vi letar hela tiden efter nya bättre produkter och nya smartare lösningar för att minimera miljöpåverkan av IT.

Det handlar om arbetsplatsernas utrustning, om skrivare och utskriftsrutiner, om datahallar, datacenter och driftstjänster, och om interna och externa rutiner och processer. Målet är att spara pengar och att minimera den skadliga påverkan på miljön, och vägen dit är att ta fram en policy, att kartlägga nuläget och att sätta upp mål för framtiden.

Vad vi gör

 • Återvinning av kyla och värme i fastigheter och drifthallar
 • Drifthallar som drivs av el från vindkraft
 • Reservkraftverk på miljövänlig Diesel Ecopar
 • Virtualisering med fler funktioner i samma hårdvara
 • Server Based Computing med energisnåla tunna klienter och central optimerad kraft
 • Strömsnål utrustning vid val av servrar, klienter mm
 • Distanssupport sparar resor och ger snabbare service
 • Lösningar för dokumentflöden sparar post och resor
 • Lösningar för telefon- och videokonferens sparar tid och resor
 • Smart belysning i fastigheter
 • Automatisk avstängning av arbetsplatsdatorer

Miljöpolicy Britt

Britt ska, i alla led av verksamheten, sträva efter att maximera sina miljöåtaganden.

Vi ser detta arbete som en fortlöpande process och avser arbeta förebyggande, långsiktigt och med uthålliga lösningar. Detta för att ständigt förbättra vår miljöprestanda.

Att efterleva lagar och övriga miljöregler, samt ta ett etiskt och socialt ansvar i miljöfrågor, är våra absoluta minimikrav. Med det yttersta målet att medverka till ett ekologiskt hållbart samhälle, vill Britt uppnå det genom:

 • Att ta del av, och följa, gällande miljölagstiftning och miljöbestämmelser.
 • Att i vår marknadsföring prioritera produkter som är säkra, energieffektiva och miljöanpassade för framtida återvinning och säker skrotning.
 • Att iaktta en miljömedveten inköpspolitik och om så krävs utöva påtryckningar på leverantörer och tillverkare. På så sätt ökar vi fortlöpande andelen miljömärkta produkter i vårt sortiment.
 • Att vid försäljning och marknadsföring erbjuda erforderlig information om produkternas ev. miljöpåverkan. Detta för att underlätta våra kunders val av miljömärkta varor.
 • Att erbjuda ett komplett returhanteringssystem vad gäller tonerkassetter, datamedia o dyl.
 • Att vid inköp till intern verksamhet prioritera miljömärkta och kretsloppsanpassade produkter. Allt avfall ska källsorteras samt underhållet av våra fastigheter skötas med största möjliga miljöhänsyn.
 • Att verka för en trivsam, sund och säker arbetsmiljö för våra medarbetare.
 • Att vår personal ska ges nödvändig kunskap för att kunna genomföra sitt arbete i enlighet med denna policy.

Miljömål

Britt jobbar aktivt med miljöarbetet och vi har ständigt ett antal nya miljömål vi strävar mot att nå.

 • Vi har som mål att årligen minska strömförbrukningen per installerat antal servers och lagringslösningar i drifthallarna med minst 10%.
 • Driva vidare processen med att virtualisera funktioner i drifthallar för att nyttja fler och mer funktioner för varje fysisk hårdvara. Ett mål på minst 10% ökning per år är uppsatt med bibehållen kundnöjdhet och prestanda.
 • Ständigt uppdatera vår strategi för Grön IT och fokusera på denna så vi mappar mot carbon footprint för framtida tjänster och produkter.
 • Aktivt välja miljösmarta lösningar i våra materialval.
 • Flytta mer möten till att bli video/elektroniska möten för att reducera vårt resande.
 • Stimulera till resande med kollektivtrafik såsom tåg där det är tillämpbart, istället för bilåkande.
 • Stimulera till klimatsmarta val för tjänstebilar.
 • Avfallssortering

Produkter vi marknadsför och säljer

Då Britt säljer en stor mängd IT-produkter har vi även satt hård press på våra distributörer, leverantörer och tillverkare för att få produkter med så lite miljöpåverkan som möjligt.

Vi förordar där många gånger produkter från multinationella företags såsom HP, Fujitsu, Lenovo, Lexmark, Microsoft, VMware med fler där man verkligen jobbat hårt med miljöfrågor och har produkter som är certifierade i olika miljöprogram.