Kvalitétsledning

Britt Västerås AB, Britt Eskilstuna AB och Britt Stockholm AB är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. ISO 9001 är en ledningssystemstandard för verksamhetsprocesserna i ett företag eller en organisation.

Ett ledningssystem beskriver hur vi ständigt förbättrar och justerar vår verksamhet för att möta kundernas behov. Som kund till Britt, som är ett ISO 9001-certifierat företag vet du med säkerhet att det är ordning och reda hos oss.

Vad krävs för att få ett ISO 9001 certifikat?

 • För att bli certifierad enligt ISO 9001 krävs först och främst ett ledningssystem och därefter att organisationen uppfyller de krav som finns uppställda i standarden.
 • Certifieringen blir ett bevis på att organisationens kvalitetsarbete faktiskt håller måttet. Det är också ett sätt att svara på krav från kunder och leverantörer.  
 • I många fall en nödvändighet att vara certifierade för att överhuvudtaget få vara med i upphandlingar.

ISO 9001 baseras på 7 principer:

 • Kundfokus
 • Ledarskap
 • Medarbetarnas engagemang
 • Processinriktning
 • Förbättring
 • Faktabaserade beslut
 • Relationshantering

Modell för kvalitetsledningen

Vår modell för kvalitetsledningen bygger på fyra grundstenar. Denna modell resulterar också i ett arbete med ständig förbättring. Det här är ett utdrag av denna och de delar vi arbetar med.

Planering

 • Hur påverkar vi kvalitet? (Kvalitetsaspekter)
 • Vilka lagar och regler ska vi känna till?
 • Kvalitetsmål
 • Olika avdelningar
 • Olika processer
 • Handlingsplan

Genomföra

 • Vem har ansvar för vad?
 • Utbildning, förståelse och kompetens
 • Kommunikation
 • Dokumentation
 • Rutiner, processer och instruktioner Nödlägesberedskap

Kontroll och korrigerande åtgärder

 • Vad ska vi mäta?
 • Vad gör när något går fel? (Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder).
 • Revision av systemet (tillämpning, ändamålsenlighet, effektivitet)

Lära och Agera

 • Jobbar vi med rätt saker?
 • Jobbar vi på rätt sätt?
 • Tillämpas riktlinjerna?
 • Når vi resultaten?
 • Vad händer framöver?
 • Hur planerar vi för detta?

Kvalitetskontroll

Britt jobbar aktivt med kvalitetskontroll i alla led av företaget och har tagit fram en applikation som understödjer kvalitetsarbete i organisationen. Hos Britt lever vi som vi lär och använder en extra utvecklad version av systemet själva.

Systemet hanterar exempelvis:

 • Styrdokument.
 • Processer för rutiner, granskning och godkännanden.
 • Returärenden, DOA och andra garantiärenden.
 • Förfrågningar, Offerter
 • Beställningar
 • Underleverantörer
 • Serviceärenden, Installationer och Support

Med hjälp av detta system och de rutiner vi har runt detta så kan vi även säkerställa att våra underleverantörer uppfyller kraven som ställs runt ISO 9001 och ISO 14001.

ISO och ITIL stöd

Britt är certifierad enligt standarderna ISO 9001 och ISO 14001 och åtar sig uppfylla de tillämpliga kraven i dessa. Allt arbete runt driften görs mot ITIL och dessa ramverk som t.o.m. är hårdare än dessa ISO standarder i vissa delar. Vi jobbar med ett stort systemstöd som uppfyller en rad delar i ITIL och vi arbetar med Easit som är infört på en stor mängd kommuner och statliga myndigheter för att stödja detta processarbete.

I korthet så efterlevs de fyra starkaste inlagorna i ISO 9001 i Britts verksamhet:

 • Quality Management (Informationssystem, interna granskningar, Styrgrupps- och ledningsdelaktighet i projekt samt effektiv dokumentering inom respektive område)
 • Management Responsibility (fokus, policy, planering och mål)
 • Resource Management (resursallokering, kompetens och nyttjandegrad)
 • Performance Measurement (monitorering, analys och förbättringar)

Kvalitetspolicy

Kvalitet för oss inom Britt är att tillsammans uppfylla kraven från våra kunder, leverantörer, medarbetare och övriga intressenter. Vårt mål är att med rätt kvalitet på våra produkter och tjänster tillfredsställa kundernas verkliga behov. Därigenom bidrar vi till våra kunders och vår egen framgång. Alla inom Britt ansvarar för att våra kvalitetsvärden efterlevs:

Kundfokus i allt vi gör

Genom att förstå kundens krav och behov och genom ett nära samarbete medverka till kundens utveckling.

Motsvara kundens förväntan

Genom att leverera i enlighet med kundens önskemål, felfritt och i rätt tid.

Bästa möjliga processer

Genom att utföra vårt arbete på ett effektivt sätt och på kortast möjliga tid. Genom att göra rätt från början och ha felfria leveranser även inom och mellan processerna.

Ständiga förbättringar

Ska ske inom kvalitetspåverkande processer genom att mäta och följa upp mål och förbättringsplaner.

God etik

Britt ska vara ett företag som präglas av god etik. Vi ska se på vår uppgift med stort ansvar och stor ödmjukhet. Etik är också ett område som ingår bland de av våra gemensamma värderingar som vi vill vidareutveckla tillsammans med våra medarbetare, kunder, leverantörer och övriga intressenter.

Kundens uppfattning

Vid bedömningen av hur väl vi lyckas är det kundernas uppfattning – inte vår – som räknas. Britts policydokument ska öppet kommuniceras genom publicering mot kunder såväl som mot personal. Detta säkerställer att samtliga medarbetare ständigt har tillgång till, utbildas i och lever för/med policys som ständigt är utsatta för kritisk granskning. Vi ska säkerställa standarden av vårt kvalitetsarbete genom att utvärdera verksamheten i takt med att förändringar sker.