Etik & Moral

Kundfokus i allt vi gör

Kvalitet för oss är att tillsammans uppfylla kraven från våra kunder, leverantörer, medarbetare och övriga intressenter. Vårt mål är att med rätt kvalitet på våra produkter och tjänster tillfredsställa kundernas verkliga behov. Genom att förstå kundens krav och behov samt genom ett nära samarbete medverka till kundens utveckling.

Kundens uppfattning

Vid bedömningen av hur väl vi lyckas är det kundernas uppfattning – inte vår – som räknas.

Britts policydokument ska öppet kommuniceras genom publicering mot kunder såväl som mot personal. Detta säkerställer att samtliga medarbetare ständigt har tillgång till, utbildas i och lever för/med policys som ständigt är utsatta för kritisk granskning. 

Motsvara kundens förväntan

Genom att leverera i enlighet med kundens önskemål, felfritt och i rätt tid.

Bästa möjliga processer

Genom att utföra vårt arbete på ett effektivt sätt och på kortast möjliga tid. Genom att göra rätt från början och ha felfria leveranser även inom och mellan processerna.

Ständiga förbättringar

Ska ske inom kvalitetspåverkande processer genom att mäta och följa upp mål och förbättringsplaner.

God etik

Britt ska vara ett företag som präglas av god etik. Vi ska se på vår uppgift med stort ansvar och stor ödmjukhet. Etik är också ett område som ingår bland de av våra gemensamma värderingar som vi vill vidareutveckla tillsammans med våra medarbetare, kunder, leverantörer och övriga intressenter.

Fyra kärnvärden vi lever efter:

Trygghet: Vi är en pålitlig och stabil partner, är tillgängliga för våra kunder och våra lösningar skall hålla hög säkerhet.

Kvalitet: Vi levererar högsta kvalitet på tjänster och produkter och kundens behov ligger alltid till grund för detta.

Effektivitet: Vi skapar konkurrensfördelar, fokuserar på kostnadseffektivitet i alla led och levererar på utsatt tid.

Etik och moral: Vi håller vad vi lovar, följer lagar och regler och agerar rättvist och ödmjukt.

Etikpolicy

Samtliga medarbetare inom Britt skall alltid agera utifrån vad som anses vara god etik. Därför har vi fastställt ett antal etiska grundstenar som skall vägleda oss i vårt dagliga arbete. Våra etiska grundstenar vilar på en grundläggande människosyn som innebär.

  • att varje människa har lika värde
  • att varje människa har talanger, kunskaper och erfarenheter som kan tas tillvara och utvecklas
  • att varje människa vill ta ansvar för sin situation och sina handlingar

Våra etiska grundstenar

Vid affärsrelationer gentemot kunder och andra affärspartners ska till grund för vårt arbete ligga god yrkesetisk sed inom respektive kompetensområde samt att våra uppdrag genomförs på en hög nivå, affärsmässigt och kvalitetsmässigt.

Detta innebär bland annat att:

  • Vårt arbete bygger på en noggrann analys av våra kunders krav, mål och förväntningar.
  • Vi lämnar förståelig information om de tjänster vi erbjuder
  • Vi uppfyller ingångna avtal och överenskommelser
  • Vi är restriktiva med att ge och motta gåvor, resor eller andra förmåner, samt är måttfulla vid representation.